Dostali ste z rakúskeho daňového úradu list s názvom Buchungsmitteilung?

Ide o účtovné oznámenie rakúskeho daňového úradu (Finanzamt) o aktuálnom zostatku na účte vedenom pre príslušného daňovníka na daňovom úrade.

Takéto oznámenie zasiela rakúsky daňový úrad spoločne s rozhodnutím o výške preplatku, respektíve nedoplatku dane, s takzvaným Einkommensteuerbescheid alebo samostatne kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. 

Druhy oznámení od rakúskych úradov

Rovnako, ako dostávame výpisy z banky, rakúsky daňový úrad vytvára nepretržite očíslované oznámenia, ktoré informujú daňovníka o všetkých pohyboch, lehotách splatnosti poplatkov, či o aktuálnom zostatku na jeho účte. Každá takáto nová správa obsahuje aktuálne informácie o pohybe peňazí na účte daňovníka, a teda zároveň o jeho novom zostatku. Zobrazuje, či má daňovník nevyrovnané záväzky voči daňovému úradu, teda nedoplatok alebo kreditný zostatok, teda preplatok, alebo či má vyvážený zostatok na účte. 

Po prijatí takéhoto dokumentu je potrebné zistiť, k akej novej skutočnosti došlo a podľa toho vykonať ďalšie potrebné kroky.

Pojmy na výpisoch od rakúskeho daňového úradu

Rückstand – nedoplatok
Guthaben – preplatok

Ako sme uviedli vyššie, ak vám vznikol na daniach nedoplatok, na výpise je uvedené Rückstand. Vyrátaná suma v tabuľke je uvedená kladne. 

Rakúsky daňový úrad okrem zadanej sumy, ktorú je potrebné uhradiť, uvedie aj dátum, dokedy je potrebné tento nedoplatok uhradiť na bankový účet rakúskeho daňového úradu.
Ak vám vznikne preplatok na daniach, vo výpise je táto suma uvedená pod názvom Guthaben. V tabuľke je suma uvedená v zápornej podobe, je to však váš preplatok na daniach.

FinanzOnline

V prípade, že máte elektronický prístup na daňový úrad – FinanzOnline – a nemáte námietky voči zasielaniu výpisov elektronicky, všetky oznámenia, respektíve výpisy a štvrťročné upozornenia budú zaslané do vášho finančného online databoxu elektronicky. Elektronické doručenie a vzdanie sa platobných pokynov je možné zmeniť pomocou funkcie „doručenie“.

Môžete využiť aj ďalšiu službu a prostredníctvom FinanzOnline požiadať o ročný prehľad. Každoročný prehľad obsahuje prehľad všetkých rezervácií a pohybov usporiadaných podľa typu daní.

Tip

V prípade, že vám bol doručený Buchungsmitteilung, neváhajte sa na nás obrátiť. Všetkým našim klientom, ktorým spracúvame žiadosť o vrátenie daní z Rakúska, poskytujeme v tomto prípade poradenstvo v balíku našich služieb zadarmo.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane