Dvojitá domácnosť (Doppelte Haushaltsführung)

Dvojitá domácnosť ( Doppelte Haushaltsführung) znamená, že daňovník vedie vlastnú domácnosť na Slovensku a zároveň vlastnú domácnosť v Nemecku.

Doppelte Haushaltsführung v Nemecku

Vlastná domácnosť v Nemecku znamená, že daňovník je tam prihlásený na určitej adrese. Má potvrdenie o prihlásení na pobyt Anmeldebestätigung, prípadne je jeho nemecká adresa uvedená aj na ročnom zúčtovaní Lohnsteuerbescheinigung. 

Zväčša ide o byt alebo izbu v Nemecku, do ktorých sa pravidelne vracia, má k nim nájomnú zmluvu a mesačne platí nájom. Má o tom tiež doklad, či už výpisy z účtu alebo príjmové pokladničné doklady. Táto domácnosť musí vzniknúť z pracovných dôvodov, teda z dôvodu vzniku pracovného pomeru v Nemecku. 

Doklady o platbe ubytovania v rôznych penziónoch a hoteloch, tzv. Rechnungen vo väčšine prípadov nie je možné chápať ako vedenie vlastnej domácnosti v Nemecku. Väčšinou sú tieto výdavky už preplácané zamestnávateľom o čom svedčí záznam v riadku 20 ročného zúčtovania Lohnsteuerbescheinigung. Aby sme zistili, či diéty z riadka 20 dostával daňovník naozaj na ubytovanie, je potrebné nahliadnuť do jeho výplatných pások. Na páske je v tomto prípade uvedené Übernachtung, alebo Unterkunft steuerfrei.

Vedenie vlastnej domácnosti na Slovensku

Vedenie vlastnej domácnosti na Slovensku sa zakladá hlavne na skutočnosti, že daňovník je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu na Slovensku. Nie je to však jedinou podmienkou. 

Bydlisko na Slovensku musí byť, resp. zostať stredobodom životných záujmov daňovníka, to znamená, že na Slovensku v tomto bydlisku žije jeho manželka, deti, príp. snúbenec alebo snúbenica, priatelia, príbuzní, rodičia vo vysokom veku, daňovník sa tam verejne angažuje, takže je napríklad poslancom v obecnom zastupiteľstve, hráčom miestneho športového klubu a podobne. 

Táto domácnosť na Slovensku musí byť jeho hlavným sídlom, čo znamená, že sa tam vracia aspoň jedenkrát mesačne (iné zdroje uvádzajú, že sa do domácnosti na Slovensku stačí vracať jedenkrát ročne).

Stredobod životných záujmov

Stredobod daňovníkových životných záujmov sa musí natrvalo nachádzať na mieste prvého sídla. U ženatých a vydatých sa slovenské bydlisko považuje za stredobod životných záujmov spravidla vtedy, keď prídu do sídla rodiny minimálne šesťkrát v roku. 

U slobodných je za stredobod životných záujmov považované to miesto, ku ktorému majú úzke osobné väzby. Kto navštevuje svoj byt na Slovensku menej ako dvakrát mesačne, mal by vedieť argumentovať vzťahmi k rodičom, životnému partnerovi, príbuzenstvu a priateľom alebo členstvom v združeniach. 

Byt, resp. dom na Slovensku musí byť zariadený. V domácnosti musí „vládnuť“ hospodársky život, musí byť trvalo obývaná, napríklad manželkou, deťmi, rodičmi, súrodencami a podobne. 

Klient musí byť jej vlastníkom, nájomcom, alebo ju môže užívať ako partner alebo manžel vlastníka. Okrem toho je potrebné, aby sám spoluurčoval, resp. spolurozhodoval o vedení domácnosti, alebo značne k tomu prispieval.
Klient musí na vedenie domácnosti finančne prispievať. Preto ako doklad slúži pri vlastníkovi zopár SIPO dokladov a pri nájomcovi doklady o platbe nájmu. 

Minimálna výška príspevku je 10% mesačných nákladov na domácnosť. K nim sa počítajú nájom, ďalšie náklady na bývanie ako elektrina, kúrenie a voda, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu, náklady na potraviny a iné veci dennej spotreby a pod. Úrad pri daňovníkoch v daňovej triede 3, 4 a 5 toto spolufinancovanie predpokladá, v ostatných prípadoch je potrebné ho zdokladovať. 

Čo sa nepovažuje za vedenie vlastnej domácnosti

Bezodplatné užívanie izby v dome rodičov sa nepovažuje za vedenie vlastnej domácnosti. Daňovník musí vedieť zdokladovať, že prispieva na vedenie domácnosti vo výške minimálne 10%. Ani ubytovanie v karavane sa nepovažuje za vedenie vlastnej domácnosti.

Naproti tomu, ak slobodný daňovník sám využíva v dome rodičov uzatvorenú samostatnú zariadenú jednotku (byt, poschodie), pričom môže využívať spoločné miestnosti ako sú kúpeľňa a kuchyňa, a za to platí, to sa už za vedenie vlastnej domácnosti považuje. Pre nemecký daňový úrad je pritom rozhodujúci vek daňovníka. 

Ak ide o mladšie deti pracujúce popri štúdiu, ktoré počas vzdelávania užívajú izbu v rodičovskom dome, aj keď sa podieľajú na výdavkoch domácnosti, sú len včlenené do rodičovskej domácnosti. Toto sa nepovažuje za vedenie vlastnej domácnosti. 

Pri starších pracujúcich deťom, ktoré žijú so svojimi rodičmi, alebo len s jedným rodičom v spoločnej domácnosti, tam úrad predpokladá, že daňovník rozhodujúcou mierou spolurozhoduje o spôsobe vedenia domácnosti. To sa už za vedenie vlastnej domácnosti považuje.
Klasická domácnosť rodičia a deti sa môže zmeniť na spoločné a spoluurčujúce viacgeneračné bytové spoločenstvo rodičov a dospelého dieťaťa, keď sú súčasťou domácnosti rodičia vyžadujúci opateru pre starobu či chorobu.

Aj keď nemecký daňový úrad odmietne vedenie dvojitej domácnosti, stále by mal brať ohľad na cestovné náklady. Vždy je totiž možné uplatniť si ako odpočítateľné výdavky cesty z oboch domácností – z druhej domácnosti a z „rodnej“ domácnosti do miesta výkonu práce.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane