Lohnzettel - jeden z najdôležitejších podkladov úspešného vrátenia daní z Rakúska

L16, tzv. Lohnzettel je ročné zúčtovanie príjmov. Ide o tlačivo, ktoré udáva výšku príjmov zo zamestnania počas kalendárneho roka. Ďalej pozostáva z dvoch častí. 

V prvej sú uvedené odvedené dane a v druhej výška príspevkov odvedených do sociálnej poisťovne. Váš zamestnávateľ je povinný vydať vám tento formulár bez vyzvania a musí tak urobiť najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka elektronicky. Túto povinnosť má tiež vtedy, ak ste mali uzavretý pracovný pomer aj na menej ako 12 mesiacov. 

Zamestnávateľ je tiež povinný nahlásiť výšku vašich príjmov príslušnému daňovému úradu v Rakúsku a to do konca januára nasledujúceho roka a tiež vám ho vydať, prípadne zaslať do tohto termínu. 

Ak sa váš pracovný pomer skončil skôr ako v decembri, musia byť informácie sprostredkované rakúskemu daňovému úradu do jedného mesiaca od ukončenia pracovnej zmluvy s výnimkou ukončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. 

Čo v prípade ukončenia pracovného pomeru v priebehu roka?

Ak ste v priebehu roka ukončili pracovný pomer, formulár L16 vám bol vydaný, ale vy ste opätovne uzavreli pracovnú zmluvu s tým istým zamestnávateľom? V tom prípade je váš zamestnávateľ znova povinný vystaviť vám v tom istom kalendárnom roku ďalší formulár L16.

Aká je povinnosť zamestnávateľa, ak je firma v konkurznom konaní?

Aj v tomto prípade vám musí zamestnávateľ vydať formulár L16 (ročné zúčtovanie príjmov), má na to však lehotu najneskôr do konca druhého mesiaca od začiatku konkurzného konania. Na príjmy, ktoré by mali byť vyplatené počas doby konkurzného procesu, musí byť vystavený osobitný formulár L16.

Komu zamestnávateľ vystavuje formulár L16?

Robotníkom, zamestnancom, učňom, pracovníkom v pracovnom pomere na určité obdobie, pracovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, pracovníkom vyslaným na prácu do zahraničia, ale aj pracovníkom, ktorí prerušia svoj pracovný pomer.

Komu zamestnávateľ nemá povinnosť vystaviť formulár L16?

Pracovníkom, ktorí poberajú nemocenské dávky, ženám v období šiestich týždňov po pôrode, zamestnancom počas vojenskej prezenčnej alebo civilnej služby, alebo zúčastňujúcim sa vojenských cvičení.

Čo obsahuje formulár L16?

Všeobecná časť

- číslo rakúskeho daňového úradu; sociálny status pracovníka; druh uzavretia pracovného pomeru (na určité alebo neurčité obdobie); nárok na daňový bonus na dieťa; zvýšený bonus u poberateľov dôchodkov; príslušnosť k obci, štátna príslušnosť; údaje o vystavovateľovi (zamestnávateľovi)

Daňovo-právna časť

- všetky príjmy (vrátane nadčasov, prémií, príplatkov, vyrovnávacích súm, náhrady dovolenky a pod.); príplatky za nadčasy, prácu v dňoch štátnych sviatkov, počas víkendov, ktoré nepodliehajú zdaneniu; iné príjmy pred odpočítaním šestiny ročného príjmu; príspevky do sociálnej poisťovne; nezdaniteľná suma u zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve; 

- iné odvody: práca v zahraničí; pomoc v rozvojových krajinách; náklady na cestovné do zamestnania, nevyplatené dobrovoľné príspevky; odvody oslobodené od zdanenia; odvody podliehajúce zdaneniu; daň z príjmu; iné príjmy zdaňované podľa platných taríf; príspevky zamestnávateľa do zahraničných dôchodkových poisťovní; zohľadnená nezdaniteľná suma; cirkevná daň; náklady na cestovné na Slovensko; počet odpracovaných mesiacov

Sociálno-právna časť

- kód sociálnej poisťovne; pridelené číslo konta zamestnávateľa; obdobie poistenia; nárokovanie na vyplatenie mimoriadnej sumy; sociálny status zamestnanca; výška zaplatených príspevkov do sociálnej poisťovne; vymeriavací základ; doba platenia príspevkov do sociálnej poisťovne; adresa zamestnávateľa; obec, prípadne štát.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane