Potvrdenie A1 pre zamestnanca

Ak zamestnávateľ vysiela svojich zamestnancov na výkon práce do krajín EÚ, potrebuje pre vyslaných zamestnancov Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa, známe aj ako Potvrdenie A1. Sociálna poisťovňa pri žiadosti o jeho vystavenie berie do úvahy viacej kritérií.

Dve podmienky pre získanie formulára A1

1. Medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vysielaným zamestnancom existuje priamy vzťah. Ten musí byť zachovaný počas celého obdobia vyslania. V súvislosti so zachovaním priameho vzťahu existujú zásady, ktoré vyplývajú z interpretácie koordinačných nariadení, judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a každodennej praxe. Podľa nich je pre trvanie priameho vzťahu charakteristické, že:

 • pracovnoprávny vzťah medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vysielaným zamestnancom trvá počas celého obdobia vyslania a najmenej 2 mesiace pred vyslaním;
 • právo vypovedať pracovnú zmluvu má iba vysielajúci zamestnávateľ; 
 • vysielajúci zamestnávateľ má právomoc určiť povahu práce vykonávanej vysielaným zamestnancom; to sa samozrejme netýka podrobností druhu práce a podmienok jej výkonu, ktoré určuje dočasný zamestnávateľ;
 • povinnosť odmeňovať vysielaného zamestnanca má vysielajúci zamestnávateľ.

2. Vysielajúci zamestnávateľ obvykle vykonáva významné činnosti na území vysielajúceho štátu, teda na území Slovenskej republiky. Znamená to, že zamestnávateľ zvyčajne vykonáva svoju ekonomickú, hospodársku činnosť na Slovensku.

Existencia významných činností vo vysielajúcom štáte sa určuje pomocou celého radu prvkov, najmä podľa:

 • miesta sídla vysielajúceho zamestnávateľa v SR,
 • počtu zamestnancov vysielajúceho zamestnávateľa pracujúcich na území SR a v prijímajúcom štáte a počtu administratívnych zamestnancov (aspoň 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov musí pracovať na území Slovenska počas vyslania ostatných zamestnancov),
 • miesta, kde sa uzatvára väčšina zmlúv so zákazníkmi (počas obdobia vyslania zamestnanca musí zamestnávateľ dosahovať aspoň 25 % zo svojho celkového obratu na území Slovenska),
 • platného práva vzťahujúceho sa na zmluvy uzavreté medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancami na jednej strane a so zákazníkmi na strane druhej,
 • plnenia odvodových povinností vysielajúceho zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni.

Pracovné podmienky pre prácu v zahraničí

Ako zamestnávateľ musíte tiež pri vyslaní zamestnanca na výkon práce do zahraničia zabezpečiť, aby boli dodržané tieto pracovné podmienky platné v členskom štáte vykonávania práce:

 • maximálna dĺžka pracovného času a minimálny čas odpočinku;
 • minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky;
 • minimálne mzdové tarify, vrátane sadzby za nadčasy;
 • podmienky prenájmu pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov podnikmi pre dočasné zamestnávanie;
 • zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci;
 • ochranné opatrenia týkajúce sa podmienok zamestnávania tehotných žien alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých;
 • rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami a iné antidiskriminačné ustanovenia.

Uvedené podmienky sú zakotvené v zákonoch, iných predpisoch alebo administratívnych opatreniach alebo v kolektívnych zmluvách alebo vo výrokoch súdov (tzv. tvrdé jadro).

Pokiaľ ide o náležitosti vyplývajúce zo slovenského pracovného práva (§ 5 ods. 12 Zákonníka práce), je zamestnávateľ povinný pri vysielaní do iného členského štátu s vysielaným zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu o vysielaní, ktorá je neoddeliteľnou časťou pracovnej zmluvy.

Zistite viac

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Kontaktovať TJ-Legal