Prílohy k žiadosti o rodinné prídavky z Rakúska - formuláre E400

Povinnou prílohou žiadosti o rodinné prídavky z Rakúska sú tiež európske formuláre E401, E411 a E402, prípadne E407. Keďže sú to európske formuláre, majú rovnakú štruktúru v každom jazyku členských štátov Európskej únie. Je možné zaslať ich v slovenčine, ako aj v nemčine.

Formulár E401 a formulár E411 už nie je potrebné od mája 2015 žiadať potvrdzovať priamo na príslušných slovenských úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Tieto formuláre je potrebné vytlačiť, vyplniť informácie o žiadateľovi (bod 1) a manželke/partnerke/bývalej manželke žiadateľa (bod 2) a spolu s ostatnými dokladmi ich zaslať v prílohe žiadosti o rodinné prídavky na príslušný rakúsky daňový úrad. Rakúska strana ich po prijatí opatrí svojou pečiatkou a zašle na príslušný slovenský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Po prijatí potvrdených formulárov od slovenskej strany pokračuje rakúska strana v spracovávaní žiadosti o prídavky na deti z Rakúska.

Formulár E401 

Formulár E401 je potvrdením o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok.

Na tomto formulári slovenský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzuje zloženie rodiny a adresy, na ktorých sú žiadateľ, manželka/partnerka/matka detí a deti prihlásení, resp. bývajú, a teda to, či rodina žije v spoločnej domácnosti. 

V časti A v bode 1 sa uvádza, či je žiadateľ zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Bod 1 ďalej obsahuje všetky relevantné informácie o žiadateľovi.
Bod 2 sa týka manžela/manželky, partnera/partnerky, alebo rozvedeného manžela/manželky. Rovnako sa udávajú meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa, na ktorej táto osoba býva.
V bode 3 sa uvádza osoba, alebo osoby, okrem manželov, ktorí žijú v domácnosti manželov/partnerov uvedených v bode 4, a ich príbuzenský vzťah k týmto príslušníkom.
V bode 4 sa uvádzajú deti, na ktoré sa žiadajú rodinné prídavky.
Bod 5 vypĺňa a svojou pečiatkou potvrdzuje príslušný rakúsky daňový úrad.
Časť B vypĺňa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR a potvrdený formulár zasiela priamo do Rakúska.

Formulár E402

Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných prídavkov z Rakúska.

Formulár E402 je potrebné dať potvrdiť na škole, ktorú navštevuje dieťa len v prípade, že navštevuje strednú alebo vysokú školu.
V bode 1 sa opäť uvádza žiadateľ.
V bode 2 sa uvádzajú údaje o dieťati, ktoré školu navštevuje, a na ktoré žiada osoba uvedená v bode 1 rodinné prídavky.
Bod 3 vypĺňa a pečiatkou potvrdzuje príslušný rakúsky daňový úrad.
Škola potvrdzuje tento formulár v bodoch 4 a 7.
V bode 4 sú najdôležitejšími údajmi body 4.1 Začiatok štúdia a 4.4 Predpokladané ukončenie štúdia. Tieto body by mali byť vždy vyplnené. Ak nie sú, je potrebné ich doplniť.
Bod 7 navyše opatrí škola pečiatkou. 

Jeden formulár je potvrdením za jeden školský rok. Preto ak obdobie, za ktoré sa prídavky žiadajú, zahŕňa viac školských rokov, za každý školský rok je potrebné dodať jeden formulár. (Ak sa napríklad žiada o prídavky za celý rok 2016, je nutné dodať jedno potvrdenie E402 za školský rok 2015/2016 a jedno potvrdenie E402 za školský rok 2016/2017.) 

Podobne je to aj vtedy, ak dieťa v žiadanom období navštevovalo viacero škôl, napríklad aj strednú, aj vysokú, je potrebné dodať takéto potvrdenie z oboch škôl. 

Formuláre sa prikladajú priamo k žiadosti o vyplácanie rodinných prídavkov z Rakúska.
V krajnom prípade je možné tieto formuláre nahradiť jednoduchých potvrdením o návšteve školy.

Formulár E411

Žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členskom štáte bydliska rodinných príslušníkov

Na tomto formulári potvrdzuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, komu sú na Slovensku vyplácané rodinné prídavky a v akej výške.
V časti A v bode 1 sa uvádza, či je žiadateľ zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Ďalej bod 1 obsahuje všetky relevantné informácie o žiadateľovi.
Bod 2 sa týka manžela/manželky, partnera/partnerky, alebo rozvedeného manžela/manželky. Rovnako sa udáva meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa, na ktorej táto osoba býva.
V bode 3 sa uvádzajú deti, na ktoré sa žiada vyplácanie rodinných prídavkov.
V bode 4 sa uvádza, či manžel/manželka, partner/partnerka žiadateľa, v krajine bydliska vykonáva povolanie a pre ktorého zamestnávateľa.
Bod 5 vypĺňa a potvrdzuje príslušný rakúsky daňový úrad.
Ostatné už doplní príslušný slovenský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Potvrdený formulár zasiela priamo do Rakúska.

Formulár E407

Lekárske potvrdenie pre priznanie osobitných rodinných prídavkov alebo zvýšených rodinných prídavkov na deti so zdravotným postihnutím

Ak sa žiada o vyplácanie rodinných prídavkov na dieťa zdravotne alebo inak postihnuté, je potrebné k žiadosti priložiť aj vyplnený a potvrdený formulár E407. Na tieto deti sa vyplácajú zvýšené rodinné prídavky. V žiadosti je však potrebné zaškrtnúť možnosť, že das Kind ist erheblich behidert. (dieťa je značne postihnuté).
V časti A v bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi, v bode 2 o dieťati a bod 3 je opäť vyhradený pre príslušný rakúsky daňový úrad. Časť B formulára vypĺňa a potvrdzuje lekár.


Formuláre E400 nájdete v elektronickej forme na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na čo využijete vaše prídavky?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Požiadať o prídavky