Vrátenie daní zo Slovenska

Kedy nemusíte podať slovenské daňové priznanie

Daňové priznanie nie ste povinný podať, ak ste mali len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a ak ste do 16. februára 2015 požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Kedy ste povinný podať slovenské daňové priznanie

Za zdaňovacie obdobie roka 2014 máte na Slovensku povinnosť podať daňové priznanie, ak:

  1. váš (celosvetový ) príjem presiahol zdaniteľné príjmy 1 901,67 eur (50 % sumy nezdaniteľného minima) a 
  2. na Slovensku máte trvalý pobyt.

Aký typ daňového priznania podať

Ak ste mali príjem iba zo závislej činnosti (zo zamestnania), je pre vás určené daňové priznanie typu A.
Daňové priznanie typu B podávate v prípade, že ste mali aj iný zdaniteľný príjem (napr. zo živnosti, z prenájmu nehnuteľnosti alebo kapitálového majetku).

Nárok na vrátenie daní zo Slovenska

Daňové priznanie na Slovensku môžete podať aj vtedy, ak vám zo zákona táto povinnosť nevyplýva.

Podanie daňového priznania je pre vás výhodné, ak zrazené preddavky na daň sú vyššie ako vypočítaná daňová povinnosť v daňovom priznaní. Vtedy vám vzniká nárok na vrátenie daní zo Slovenska.

Príklad:

Študent mal uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov. Za 4 mesiace mal hrubý príjem 1 600 eur a zamestnávateľ mu zrazil za každý mesiac preddavok na daň. Po uplatnení nezdaniteľného minima (nezdaniteľnej časti základu dane) vo výške 3 803,33 eur mu vyjde nulová daňová povinnosť a zrazené preddavky mu budú vrátené daňovým úradom.

Vyplatenie daňového bonusu

Podaním daňového priznania si môžete uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa v ročnej výške 256,92 eur v prípade, že ste dosiahli príjem zo zamestnania alebo podnikania najmenej 2 112 eur. Prípadne si môžete uplatniť odpočítateľnú položku na manželku.

Dokedy na Slovensku podať daňové priznanie

Na Slovensku sa daňové priznanie podáva do 3 mesiacov od uplynutia zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2014 do 31. marca 2015. Túto lehotu je však možné predĺžiť o tri celé kalendárne mesiace, resp. až o šesť mesiacov, ak ste mali príjmy zo zahraničia.

Cena

len: 29 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane zo Slovenska

alebo zavolajte

051 321 5219