Vrátenie daní zo Slovenska - slovenské daňové priznanie

Máte na Slovensku trvalý pobyt a pracujete na Slovensku alebo v zahraničí? Radi pre vás spracujeme slovenské daňové priznanie, v ktorom správne uplatníme vaše zákonné nároky, ako napr. daňový bonus na dieťa, daňový bonus na manžela/manželku, korektne vyjmeme alebo započítame vaše príjmy, ktoré ste dosiahli v zahraničí, prípadne pre vás zadarmo požiadame o predĺženie lehoty na podanie slovenského daňového priznania.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku

Daňové priznanie na Slovensku ste povinný podať v prípade, ak splníte obe podmienky:

  1. Na Slovensku máte trvalý pobyt, alebo sa na území SR zdržujete viac ako 183 dní v kalendárnom roku.
  2. Vaše celkové príjmy v roku 2017 presiahli sumu 1901,67 eur. Do celkových príjmov sa zahrňujú akékoľvek zdaniteľné príjmy, napr. príjem zo zamestnania na Slovensku, príjem zo zamestnania v zahraničí, príjem z prenájmu, príjem z podnikania atď.).

Daňové priznanie na Slovensku nie ste povinný podať v prípade, že počas daňového roka dosiahli iba príjmy zo zamestnania na Slovensku a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Aký typ daňového priznania podať

Daňové priznanie typu A podávate v prípade, ak ste dosiahli príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.

Daňové priznanie typu B podávate v prípade, že ste mali aj príjem z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem (napr. príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.).

Lehota na podanie daňového priznania a predĺženie lehoty

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2017 je 3. apríl 2018. 

Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku, môžete si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenie je potrebné podať najneskôr do 3.4.2018 na mieste príslušný daňový úrad.

Lehotu si môžete predĺžiť najviac o:

• tri kalendárne mesiace
• o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou vašich príjmov boli aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Nárok na vrátenie daní zo Slovenska

Daňové priznanie na Slovensku môžete podať aj vtedy, ak vám zo zákona táto povinnosť nevyplýva.
Podanie daňového priznania je pre vás výhodné, ak zrazené preddavky na daň sú vyššie ako následne vypočítaná daňová povinnosť v daňovom priznaní. Vtedy vám vzniká nárok na vrátenie daní zo Slovenska. Daňový preplatok vám slovenský daňový úrad vráti na bankový účet alebo poštovou poukážkou do 40 dní od zákonom stanovenej lehoty na podanie daňového priznania.

Cena

len: 29 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane zo Slovenska

alebo zavolajte

051 321 5219